Skyrius

 "Lietuvos pilieti! Jei tau artimos liberalios vertybės, jei tu nori aktyviai dalyvauti permainose – kviečiame Tave kartu kurti partiją, tapti savo Respublikos kūrėju!

Sutelkę jėgas, mes įveiksime praeitį ir atversime kelią į ateitį!"

Iš Liberalų manifesto

Skyriaus pagrindinis tikslas - vykdyti liberalios krypties politiką Kauno rajone.

 

VISUOTINIS SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Susirinkimas yra aukščiausias Skyriaus valdymo organas, kuris renka Skyriaus valdymo institucijas: pirmininką, tarybą, kontrolierių bei priima svarbiausius Skyriaus sprendimus.

SKYRIAUS PIRMININKAS
Skyriaus pirmininkas vadovauja Skyriui (šiuo metu Haroldas Glauzeris).

•    organizuoja ir yra atsakingas už Skyriaus veiklą;
•    pasirašo Skyriaus Susirinkimo arba  posėdžių dokumentus ir prižiūri jų vykdymą;
•    pirmininkauja Skyriaus tarybos posėdžiams;
•    pasirašo Skyriaus tarybos posėdžių dokumentus ir prižiūri jų vykdymą;
•    pasirašo Skyriaus susitarimus;
•    kontroliuoja Skyriaus sekretoriaus darbą;
•    atstovauja Skyrių Partijos organuose, kitose organizacijose bei institucijose;
•    renka informaciją apie politinę situaciją Skyriaus teritorijoje;
•    kartu su Skyriaus rinkimų štabu organizuoja Partijos rinkimų kampanijas, referendumus.
•    Skyriaus pirmininkas renkamas Skyriaus susirinkime, dvejų metų kadencijai, slaptu balsavimu.

TARYBA
Liberalų sąjūdžio Kauno rajono skyriaus Taryba yra aukščiausias Skyriaus organas, veikiantis tarp Skyriaus visuotinių susirinkimų. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Skyriaus tarybą sudaro:
•    Skyriaus pirmininkas;
•    Skyriaus pirmininko pavaduotojai;
•    Skyriaus sekretorius;
•    Susirinkime rinkti nariai, kurių skaičių nustato susirinkimas.
•    Tarybos kadencija vieneri metai.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Kauno rajono  skyriaus Tarybą sudaro 9 nariai.

Search